Eksporter graf Om grafen

Om grafen

Figurene viser andelen som oppgir at de er nokså, meget ofte eller alltid er motivert og engasjert i jobben

I 2016 oppga om lag 85 %, tilsvarende, 220 000 sysselsatte, at de er nokså, meget ofte eller alltid er motivert og engasjert i jobben. I perioden 2009-2016 er andelen stabil. Det er flere av de samme yrkene som oppgir høy grad av jobbtilfredshet, som også i størst grad rapporterer å være motivert og engasjert i jobben. Ledere, utdanning/helse skårer aller høyest her (99%). Yrkene som følger på de neste plassene, er toppleder, frisør/kosmetolog. I motsatt ende, finner vi servitøryrker, kundeserviceyrker og renholdere. I den yngste aldersgruppen (17-24 år) hos begge kjønn (78-82%) er motivasjon og engasjement i jobben lavere, sammenliknet med særlig den eldste aldersgruppen hos begge kjønn (89 -90 %). Motivasjon og engasjement er rimelig likt fordelt mellom de ulike utdanningsgruppene, men en noe høyere andel motiverte finner vi i gruppene med lengst utdanning. De mest engasjerte og motiverte finner vi blant selvstendig næringsdrivende og i enkeltmannsforetak, det er ingen større forskjeller mellom de øvrige bedriftsstørrelsene.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø:

Hvor ofte føler du deg motivert og engasjert i arbeidet ditt?

Arbeidsmiljørelevans

I litteraturen skilles det gjerne mellom ytre motivasjon (der målene kommer utenfra i form av for eksempel arbeidsordre eller belønning) og indre motivasjon (der målene er styrt av individets egne ønsker og behov).

Ved høy indre motivasjon regnes arbeidet å ha en verdi i seg selv, arbeidsoppgavene gir glede eller bidrar til selvutvikling. Høy arbeidsinnsats og jobbtilfredshet henger ofte sammen med høy indre motivasjon. Engasjement i arbeidet regnes ofte som avgjørende for opplevelsen av indre motivasjon. Engasjement kan blant annet beskrives slik: Man opplever arbeidet som givende og meningsfullt, en er villig til å legge inn en innsats i arbeidet, og opplever entusiasme, inspirasjon og stolthet knyttet til arbeidet.

I løpet av det siste 10 -året har forskningen på jobbengasjement økt i omfang, og resultater fra enkeltstudier indikerer at engasjement har betydning for holdninger til arbeidet, lavere intensjoner om å slutte i jobben, produktivitet og sykefravær. Mye av forskningen på feltet har imidlertid vært rettet mot å identifisere faktorer i arbeidsmiljøet som fremmer engasjement. En oppsummeringsstudie fra 2007 konkluderer med at det foreligger empirisk bevis for at jobb ressurser i form av høy grad av jobb kontroll (selvbestemmelse), muligheter for faglig utvikling, medbestemmelse, variasjon i arbeidsoppgavene, tilbakemelding og sosial støtte på jobb er positivt relatert til engasjement. I en studie fra 2010 rapporteres det at krav i form av positive utfordringer i jobben har betydning for engasjement.

Litteratur

Erik Carlquist. Well-beeing på norsk. 06/2015, Oslo: Helsedirektoratet, 2016.
Bakker AB, Demerouti E. The job demands resources model: State of the art. Journal of Managerial Psychology 2007; 22: 309-328
Crawford ER, LePine JA, Rich BL. Linking job demands and resources to employee engagement and burnout: A theoretical extension and meta-analytic test. Journal of Applied Psychology 2010; 95:5: 834-848
Bakker A, et al. Work engagement: An emerging concept in occupational health psychology. Work & Stress 2008; 22 (3): 187-200