Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser andelen som rapporterer om ensidig arbeid

I 2016 oppga i overkant av én av fire at de utfører stadige gjentatte arbeidsoppgaver omtrent tre fjerdedeler av arbeidsdagen, dette tilsvarer nesten 700 000 sysselsatte. Denne andelen har vært rimelig stabil i perioden 2000 – 2016. Opplevelsen av at arbeidet er ensidig er like vanlig blant menn og kvinner, og mest utbredt i den yngste aldersgruppen (16─24 år: 41 %).

Ensidig arbeid er langt mer vanlig blant sysselsatte med grunnskole- eller videregående utdanning enn blant sysselsatte med universitetsutdanning (henholdsvis 40 og 30 % mot 14 % blant dem med universitet/høyskole, 5 år eller mer). Som figuren viser er det også betydelige forskjeller mellom ulike yrkesgrupper.

 

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø:

Består ditt arbeid av stadig gjentatte arbeidsoppgaver, slik at du gjør det samme time etter time?

 

Arbeidsmiljørelevans

Monotont arbeid kan forstås både som en subjektiv opplevelse av at arbeidet er ensidig og gjentagende, men også som en beskrivelse av arbeidets faktiske organisering og utførelse.

Arbeidsplasser med ensidig gjentakelsesarbeid kjennetegnes ofte også ved at de ansatte opplever å ha mindre innflytelse over egen arbeidssituasjon og færre muligheter for kompetanseutvikling. Ensformig arbeid kan også beskrive arbeid som innebærer at de ansatte gjerne utøver én enkelt eller noen få enkle arbeidsoperasjoner som gjentas store deler av dagen. Ved høyt arbeidstempo og begrensede muligheter for variasjon, pauser og hvile vil slike arbeidssituasjoner kunne gi økt risiko for ulike typer helseplager og trivsel. 

Variererte arbeidsoppgaver kan fremme motivasjon og trivsel, motsatt er ensidig arbeid rapportert å være den viktigste enkeltfaktoren for arbeidsrelatert kjedsomhet (van Hooff, 2016). Det er godt dokumentert at manuelt arbeid som innebærer mange repetisjoner kombinert med kraftbruk, øker risiko for plager i armer og hender (STAMI-rapport 2008). Monotont og ensformig arbeid er og funnet å gi økt risiko for ryggsmerter (Lang et.al. 2012). I to nyere norske studier basert på data fra levekårsundersøkelsen til SSB fant man at monotont arbeid var en av de viktigste risikofaktorene for å slutte å jobbe grunnet egne helseproblemer og sykdom (Sterud 2013). I den andre studien fant man at ensidig arbeid var en av de viktigste forklaringene på hvorfor yrkesaktive med kortere utdanningslengde hadde ett høyere nivå av legemeldt sykefravær enn yrkesaktive med lenger utdanning (Sterud, 2013).

Litteratur

van Hooff ML, et al. Boredom at work: proximal and distal consequences of affective work-related boredom. J Occup Health Psychol 2014; 19(3): 348-59