Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser andelen som opplever at kravene på jobben går ut over privatlivet

I LKU 2016 går det frem at 14 prosent opplever at kravene på jobben går utover privatlivet nokså ofte eller svært ofte. Det vil si at om lag 350 000 yrkesaktive personer ofte opplever dette problemet, og disse tallene har vært rimelig stabile siden første måling i 2009. Tar vi med dem som av og til opplever dette, er andelen 37 prosent. Det er liten forskjell mellom menn og kvinner, og opplevelsen av at kravene på jobben går utover privatlivet er minst utbredt i den yngste og den eldste aldersgruppen.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Hvor ofte hender det at kravene på jobben forstyrrer ditt hjemmeliv og familieliv?

 

 

Arbeidsmiljørelevans

Arbeidstiden påvirker både tiden og overskuddet vi har til å takle plikter og forventninger på hjemmebane. Ny teknologi og fleksible arbeidsordninger kan bidra til å gjøre det vanskelig å sette klare grenser for når, hvor og hvor mye man skal jobbe. 

Arbeidstiden påvirker både tiden og overskuddet vi har til å takle plikter og forventninger på hjemmebane. Lange arbeidsuker og overtid betyr mye for hvorvidt vi opplever konflikt mellom arbeids- og familielivet. Motsatt har deltid en sammenheng med redusert arbeid/familiekonflikt, særlig for kvinner. Dessuten vil både familiens samlede arbeidstid, reisevei til og fra jobb, samt familiesituasjonen kunne virke inn på om man klarer å tilpasse kravene på jobben til privatlivet. Flere studier viser at kvinner og menn som må arbeide utenom standard arbeidstid (kl. 08.00 til 18.00), har større problemer med å kombinere arbeid og familie enn dem som arbeider innenfor normalarbeidsdagen. Fleksibel arbeidstid ser derimot ut til å virke positivt på opplevelsen av arbeid/familiekonflikten, uten at bildet er helt entydig. Fleksibel arbeidstid kan anses som et gode i arbeidslivet fordi det gir mulighet for å tilpasse arbeidstiden etter egne behov. På den andre siden kan fleksibiliteten gjøre det vanskelig å sette klare grenser for når, hvor og hvor mye man skal jobbe. 

Litteratur

Albertsen K. Working time arrangements and social consequences - what do we know. Nordisk Ministerråd (TemaNord 2007) 2007; 607: 1-148