Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser andelen som rapporterer lav kollegastøtte

De aller fleste opplever at de får støtte og hjelp fra kollegaer. Mens i overkant av fem prosent, som tilsvarer om lag 130 000 yrkesaktive, sier at de «sjelden» eller «aldri» opplever støtte. Denne andelen har vært stabil siden 2006. Det er ingen forskjell mellom menn og kvinner når det gjelder kollegastøtte, men lav kollegastøtte ser ut til å være noe mer utbredt blant menn i de eldste aldersgruppene og blant yrkesaktive med lavere utdanning.

Lav kollegastøtte er videre mest utbredt blant profesjonelle kunstnere og blant renholdere (om lag 16 %), samt presisjonshåndverkere (13%). Det er en høyere andel som rapporterer om lav kollegastøtte i primærnæringen og i et personlig eid selskap. Dette skyldes i all hovedsak at det er en høy andel som arbeider alene i denne typen virksomhet. 

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: 

Om du trenger det, hvor ofte kan du få støtte og hjelp i ditt arbeid fra dine arbeidskollegaer?

Spørsmålet er ikke stilt til selvstendig næringsdrivende.

Arbeidsmiljørelevans

De fleste tilbringer mye tid sammen med arbeidskollegaene i løpet av en arbeidsdag, og forholdet til disse er naturligvis viktig. Flere studier viser til en sammenheng mellom støtte fra kollegaer, mentale helseplager og sykefravær.

Sosial støtte referer til ressurser som tilbys av betydningsfulle andre (familie, venner, kollegaer og leder) til den enkelte. Det finnes ulike former av sosial støtte. Emosjonell støtte innebærer støtte i form av empati, tillit og omsorg. Instrumentell støtte innebærer støtte i form av hjelp til eksempelvis teknisk bistand i jobben. Informativ støtte er knyttet til råd og informasjon, og den siste formen for støtte dreier seg om støtte i form av bekreftelse og tilbakemeldinger på utført arbeide. I hvilken grad sosial støtte har sammenheng med ulike helseutfall varierer mellom studier, men flere studier viser til en sammenheng mellom støtte fra kollegaer, mentale helseplager og sykefravær (Theorell, 2015)(Knardahl, 2017). Enkelte studier viser imidlertid at sosial støtte fra nærmeste leder ser ut til å ha større betydning for blant annet mentale helseplager, enn sosial støtte fra kollegaer (Stansfeld, 2006). En nærmere beskrivelse av sosial støtte fra leder er tilgjengelig under fanebladet ledelsesforhold.

Litteratur

Stansfeld S, et al. Psychosocial work environment and mental health-a meta-analytic review. Scand J Work Environ Health 2006; 6: 443-462
Knardahl S, et al. Arbeidsplassen og sykefravær -Arbeidsforhold av betydning for sykefravær. Tidsskrift for velferdsforskning 2016; 19: 179-199