Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser andelen som oppgir lav jobbkontroll

I 2016 oppga nærmere 25 prosent, dvs. om lag 600 000 personer, at de opplever lav jobbkontroll. De kan i liten grad selv bestemme tempo, hvordan arbeidet skal utføres, og hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres, eller påvirke beslutninger. I perioden 2006–2016 er det liten endring i jobbkontroll. Lav jobbkontroll er mer utbredt blant kvinner (30 %) enn menn (20 %), og blant dem med grunnskoleutdanning (30 %). Yrkesgruppene der mellom 40 og 49 prosent oppgir lav jobbkontroll, er representert av helse- omsorgsyrker og serviceyrker, men også av operatører i industriyrker. Førstnevnte gruppe er styrt av krav fra kunder/klienter og pasienter, mens sistnevnte gruppe er styrt av hastigheten til en maskin eller en pågående arbeidsprosess, med mindre muligheter til selv å bestemme tempo, arbeidsmengde med mer.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: I hvilken grad kan du selv

  • bestemme ditt eget arbeidstempo?
  • bestemme hvordan du skal gjøre arbeidet?
  • bestemme hvilke oppgaver du får? 
  • påvirke beslutninger som er viktige for det arbeidet du gjør?

Fordelingen til hvert av spørsmålene som inngår i indeksen fremkommer ved å trykke på nedtrekksmenyen i figuren. Spørsmålene stilles ikke til selvstendig næringsdrivende.

Arbeidsmiljørelevans

Jobbkontroll omtales ofte som selvbestemmelse i jobben, og muligheter for å delta i planleggingen av utførelsen av egne arbeidsoppgaver

Jobbkontroll omtales ofte som selvbestemmelse (autonomi) i jobben og muligheten til å delta i planleggingen av hvordan arbeidsoppgavene skal utføres. En annen dimensjon av jobbkontroll som er nært knyttet til selvbestemmelse (autonomi) er muligheter til å utnytte egne ferdigheter i jobben samt videreutvikling av disse. Det er en gjensidig forsterkende effekt mellom disse dimensjonene ved at tilegnelse av ferdigheter eller kunnskaper er det som vil kunne bidra til å gi medarbeidere forbedrede påvirkningsmuligheter og selvbestemmelse i jobben (Karasek, 1990).

I to norske studier fant forskerne at kontroll over beslutninger om eget arbeid henholdsvis er forbundet med lavere risiko for nakkesmerter (Christensen, 2010) og ryggsmerter (Christensen, 2011). I flere studier basert på LKU har vi sett på hvilken betydning lav jobbkontroll har for ulike helseplager og sykefravær. Lav jobbkontroll er rapportert å være en risikofaktor for ryggsmerter (Sterud, 2013) og psykiske plager (Johannessen, 2014), og i to nye kunnskapsoppsummeringer var jobbkontroll den best dokumenterte risikofaktoren for sykefravær og uførhet. 

Spørsmålene i indeksen som måler jobbkontroll har først blitt kodet slik at høyere skår indikerer høyere eksponering, på en skala fra 1-5. Spørsmålene har deretter blitt slått sammen. Og for å bli inkludert i kategorien med høyest eksponering må gjennomsnittet for alle spørsmålene i indeksen være ≥ 3.1. 

 

Litteratur

Knardahl S, et al. Arbeidsplassen og sykefravær -Arbeidsforhold av betydning for sykefravær. Tidsskrift for velferdsforskning 2016; 19: 179-199