Vennligst vent...Om grafen

Fakta om tilbakemeldinger fra nærmeste leder

Nærmere 30 prosent oppgir i 2019 at de sjelden eller aldri får tilbakemeldinger fra overordnede på hvordan de utfører jobben.

Denne andelen har ligget på om lag samme nivå over tid.

Samtidig viser tallene stor variasjon mellom yrker og næringer. 

 

Tips til å lese figuren

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Støtte og tilbakemeldinger fra nærmest leder har betydning for ansattes helse, motivasjon og jobbtilfredshet

Ledelse er et sammensatt fenomen. En leder er ofte den mest framtredende personen i en avdeling eller virksomhet og kan ha sterk innvirkning på de ansatte. I arbeidsmiljøforskningen har man vært særlig opptatt av de aspektene ved ledelse som påvirker ansattes helse og trivsel, og dette er belyst i flere nyere norske studier. Internasjonal forskning og studier utført ved STAMI viser at de ansattes opplevelse av hvordan deres nærmeste leder samhandler med de ansatte, kan ha stor betydning for helse, trivsel og sykefravær.

Ansatte som opplever nærmeste leder som rettferdig og støttende, har lavere risiko for senere psykiske helseplager (Johannessen et al. 2013, Finne et al. 2014) og muskel- og skjelettplager (Sterud et al. 2014, Christensen et al. 2011) enn dem som opplever at nærmeste leder er lite støttende. I to studier av den norske yrkesbefolkningen fant man at lite støttende ledelse ga høyere framtidig risiko for lange sykefravær (Aagestad et al. 2014) og høyere risiko for å slutte å jobbe grunnet helseproblemer (Sterud 2013). I en nylig publisert litteraturgjennomgang fant man at støtte fra overordnede kan bidra til å redusere varigheten på sykefraværet (Villotti et al. 2020). Tilbakemeldinger fra leder til ansatte som har gjort en god jobb, kan bidra til økt motivasjon og trivsel, mens tilbakemeldinger om feil eller forbedringsmuligheter kan ha både positive og negative effekter på ansattes motivasjon og trivsel. For å gi en positiv effekt må tilbakemeldingen være konkret, løsningsorientert, og formidles direkte (Fong et al. 2019).

Litteratur

Fong, C.J.. A meta-analysis of negative feedback on intrinsic motivation. Educ Psychol Rev 2019; 31: 121-162
Kuoppala, J. et al.. Leadership, Job Well-Being, and Health Effects—A Systematic Review and a Meta-Analysis. Journal of Occupational and Environmental Medicine 2008; 50 (8): 904-915