Eksporter graf Om grafen

Om grafen

Figurene viser andelen som rapporterer at de opplever konflikter på arbeidsplassen

Totalt sett oppgir 5,4 prosent, dvs. om lag 130 000 personer, at de (samlet sett) opplever høy grad av ubehagelige konflikter på arbeidsplassen. Dette er på samme nivå som i 2013. Det er ingen forskjell mellom menn og kvinner totalt sett, men kvinner i aldersgruppen 25-34 år rapporterer om noe mer konflikter enn øvrige aldersgrupper. Konflikter er noe mer utbredt blant universitet/høyskole utdannede (1-4 år) og i statlig og kommunal virksomhet. I yrkesgruppene politi/vakt o.l og vernepleier/sosialarbeider oppgir om lag 14 prosent ubehagelige konflikter på arbeidsplassen. I all hovedsak skyldes dette at disse gruppene i høy grad et utsatt for ubehagelige konflikter med kunder, klienter o.l. 

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Opplever du ofte, av og til, sjelden eller aldri å være involvert i ubehagelige konflikter med...overordnede på arbeidsplassen?..arbeidskollegaer på arbeidsplassen?..kunder, klienter, elever eller andre som ikke er ansatt på din arbeidsplass?

Spørsmålene i indeksen som måler ubehagelige konflikter har først blitt kodet slik at høyere skår indikerer høyere eksponering, på en skala fra 1-4. Spørsmålene har deretter blitt slått sammen. Og for å bli inkludert i kategorien med høyest eksponering må gjennomsnittet for alle spørsmålene i indeksen være ≥ 2.6.

Spørsmålene er ikke stilt til selvstendig næringsdrivende

Arbeidsmiljørelevans

Konflikter på arbeidsplassen kan oppstå når en person, eller en gruppe av personer, oppfatter at egne mål, verdier og meninger blir forpurret av en gjensidig motpart. Konflikter på arbeidsplassen kan være oppgaveorienterte, og kan for eksempel dreie seg om uenighet om ressursbruk, tidsbruk, ansvarsforhold eller økonomiske rammer. Konflikter på arbeidsplassen kan også dra i retning av å være rene personkonflikter som kan springe ut fra ulik type humor, verdier, eller religiøs tilknytning. Begge typer konflikter stjeler fokus og ressurser fra arbeidsoppgavene som skal utføres, og kan dermed føre til nedsatt produktivitet for virksomhetene.

Selv om det i faglitteraturen argumenteres for at konflikter kan være både positive og negative for arbeidsprosessene, er konflikter i arbeidsmiljøet i all hovedsak negativt for dem som berøres (De Dreu, 2008). Konflikter, og særlig hvis disse vedvarer, har blitt assosiert med fysiske og mentale helseplager, søvnproblemer, nedsatt jobbtilfredshet, tilhørighet og intensjoner om å slutte i jobben (De Dreu, 2004). Det foreligger imidlertid begrenset med oppfølgingsstudier av store utvalg når det gjelder konflikter på arbeidsplassen og ulike helseutfall.

 

Litteratur

De Dreu CKW, et al. Conflict at work and individual well-being. Int J Confl Manage 2004; 15(1): 6-26