Vennligst vent...Om grafen

Fakta om konflikter

28 prosent av alle ansatte oppgir i 2019 at de ofte eller av og til er involvert i ubehagelige konflikter på arbeidsplassen. Konflikter med personer som ikke er ansatt på arbeidsplassen, dominerer (19 %).

Andelen som oppgir konflikter på arbeidsplassen er uendret siden 2013.

Blant politi/vakt o.l., vernepleiere/sosialarbeidere og barnehagelærere er det over 45 prosent som oppgir konflikter på arbeidsplassen.

 

Tips til å lese figuren

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Konflikter på arbeidsplassen fører som oftest med seg mer negative enn positive ringvirkninger og er forbundet med økt risiko for psykiske plager

Konflikter på arbeidsplassen er et sammensatt fenomen. Oppgaveorienterte konflikter kan handle om grader av uenighet knyttet til prioriteringer, planlegging og gjennomføring av oppgaver, mens personkonflikter kan handle om personkjemi og ulike verdisyn.

Ulike typer konflikter kan ha både positive og negative virkninger. Positive virkninger, f.eks. at et prosjekt oppnår bedre resultater på grunn av konstruktive konflikter i prosjektgruppen, må veies opp mot negative virkninger. I situasjoner der forutsetningene for at konflikter skal få positive virkninger ikke er tilstede, som at konflikten er oppgaveorientert, av moderat intensitet, og involverer personer som er trygge på hverandre, vil konflikter i større grad kun medføre negative konsekvenser for den enkelte ansatte (De Dreu et al., 2008).

I en nyere studie av den norske yrkesbefolkningen, fant man at ansatte som opplever ubehagelig konflikter har større risiko for å utvikle psykisk plager over tid (Sterud et al., 2021). Arbeidsplasskonflikter er også indikert å øke risikoen for psykiske plager i studier av den svenske yrkesbefolkningen (Stoetzer et al., 2009; Magnusson Hanson et al., 2009). Samhandling med pasienter, kunder og personer som ikke jobber i virksomheten kan også være en kilde til konflikter, men det foreligger lite forsking på hvordan disse konfliktene virker inn på de ansattes helse og trivsel.

Litteratur

De Dreu, C. K. W.. The virtue and vice of workplace conflict: food for (pessimistic) thought. Journal of Organizational Behavior 2008; 29: 5-18