Vennligst vent...Om grafen

Fakta om vold og trusler

7,1 prosent av de sysselsatte oppgir i 2019 å ha blitt utsatt for trusler og/eller vold på arbeidsplassen fra kollegaer, overordnede eller kunder, klienter, elever eller pasienter. I alt 2,4 prosent oppgir å ha blitt utsatt for vold som har gitt synlige merker.

Andelen som oppgir å ha blitt utsatt for vold/trusler om vold har økt siden 2009, fra 6,4 til 7,1 prosent.

27 prosent av vernepleiere/sosialarbeidere, pleie-/omsorgsarbeidere og politi/vakt o.l. oppgir å ha bli utsatt for vold/trusler om vold.

 

Tips til å lese figuren

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Vold og trusler kan føre til fysiske skader, psykiske plager og sykefravær

Vold eller trusler om vold omfatter ulike typer hendelser med ulik alvorlighetsgrad. Det kan dreie seg om slag, spark, dytting, lugging eller andre fysiske angrep som i ytterste konsekvens kan forårsake alvorlig skade og død. Selv om enkelte episoder objektivt sett er mer alvorlig enn andre episoder, så vil den subjektive opplevelsen ha betydning for hvorvidt en person opplever negative helsekonsekvenser på kort eller lang sikt. En ny forskrift fra 2017 om prosedyrer, trening og oppfølging av ansatte som er i risikosonen eller som har blitt utsatt for vold/trusler kan bidra til økt forebygging av vold og trusler, færre alvorlige hendelser, og færre og mindre alvorlige helsekonsekvenser av de hendelsene som forekommer.

En nylig publisert systematisk kunnskapsoppsummering konkluderte at det er en mulig sammenheng mellom vold og trusler om vold på arbeidsplassen og økt risiko for søvnproblemer og symptomer på psykiske plager (Rudkjoebing et al., 2020). Tidligere studier av den svenske og danske yrkesbefolkningen indikerer en mulig økt risiko for senere psykiske plager og hjerte- og karsykom blant ansatte som har vært utsatt for vold/trusler (Madsen et al., 2011; Friis et al., 2019; Xu et al., 2019). En relativt ny studie basert på landsrepresentative data om den norske yrkesbefolkning indikerer at ansatte som er utsatt for vold eller trusler om vold har økt risiko for fremtidig legemeldt sykefravær på tvers av ulike yrker (Sterud et al., 2021). Tidligere har man funnet økt risiko for sykefravær blant ansatte som har vært utsatt for vold eller trusler om vold i helse- og omsorgsyrker (Aagestad et al., 2014). 

Litteratur