Hva finner du på denne nettsiden?

På STAMI overvåker vi arbeidsmiljøforhold som har betydning for yrkesaktives helse. På denne nettsiden har vi samlet nasjonal statistikk og faktakunnskap om arbeidsmiljø- og helsetilstanden, sykefravær og frafall fra arbeidslivet i ulike yrker og næringer.

Arbeidsmiljø handler om selve arbeidet som utføres, og er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet.

For å kunne presentere en helhetlig oversikt, inkluderer denne nettsiden faktakunnskap og statistikk om et bredt utvalg arbeidsmiljøforhold og arbeidsrelaterte helseutfall.

Arbeidsmiljøforholdene som presenteres på nettsiden er delt inn i følgende hovedgrupper:

Helseplager eller sykdommer defineres som arbeidsrelatert dersom det helt eller delvis skyldes arbeidsmiljøet, eller dersom helsetilstanden forverres av arbeidsmiljøforholdene.

Helseutfallene som er presentert på nettsiden er delt inn i følgende temaområder:

For hvem er dette nyttig?

Denne nettsiden er nyttig for alle som ønsker mer kunnskap om arbeidsmiljøforhold i Norge. Ved å ta utgangspunkt i de arbeidsforholdene vi gjennom forskning vet har betydning for helsen, kan du begynne på arbeidet med å skape et godt arbeidsmiljø.

Hvordan er arbeidsmiljø- og helsetilstanden i mitt yrke/næring?

Vil du vite hvilke arbeidsmiljøforhold og helseutfall man er særlig utsatt for i et bestemt yrke eller næring, kan du finne dette ved å gå inn på arbeidsmiljøprofiler. Figurene her viser hvordan yrkesaktive i en valgt næringsgruppe eller yrke rapporterer om arbeidsmiljøforhold, helseutfall og sykefravær, sammenlignet med gjennomsnittet for alle yrkesaktive. Figurene gir en helhetlig oversikt over hva som er særlig viktig å være oppmerksom på i et gitt yrke eller næring, og dette kan være et nyttig utgangspunkt for å komme i gang med arbeidsmiljøarbeidet.

Er du interessert i fakta og statistikk om et bestemt arbeidsmiljøforhold, en spesifikk helseplage eller sykefravær, kan du finne denne informasjonen ved å gå inn på emneområdene psykososialt/organisatorisk, kjemisk/biologisk, mekanisk/fysisk eller helse/fravær/frafall. Her vil du sammen med en kortfattet kunnskapsoppsummering om det valgte emnet, finne statistikk på hvor stor andel av den yrkesaktive befolkningen som rapporterer at de opplever dette.

Vi har også utviklet konseptet NOA+, der arbeidsmiljøfakta om ulike bransjer blir oppsummert og presentert på en enklere måte. Dette kaller vi bransjeprofiler. NOA+ er foreløpig kun publisert på Arbeidsmiljøportalen.

Hvorfor er dette viktig?

For å skape et trygt, godt og inkluderende arbeidsliv må det gjøres en jobb ute på hver enkelt arbeidsplass.

Arbeidsmiljøet har stor betydning for yrkesaktives helse og engasjement, og for bedriftenes produktivitet og lønnsomhet. Målet for denne nettsiden er å gi et så heldekkende bilde som mulig av arbeidsmiljøtilstanden i norske yrker og næringer og på den måten bidra til et godt kunnskapsgrunnlag for forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

Alle arbeidsplasser er forskjellige og har ulike arbeidsmiljøutfordringer. For å lykkes med det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet krever det derfor at man skaffer seg oversikt og kunnskap om hvilke utfordringer som er særlig gjeldende på den enkelte arbeidsplass.

Et systematisk forebyggende arbeidsmiljøarbeid som retter seg mot relevante utfordringer på arbeidsplassen er en god investering for alle parter. Både for den enkelte yrkesaktive i form av bedre helse og trivsel på jobb og for virksomhetens resultater og produktivitet.