Hvordan overvåker vi arbeidsmiljø og helse?

For å kunne beskrive arbeidsmiljø og helse blant yrkesaktive i Norge, henter STAMI inn data fra ulike datakilder, både spørreskjemabaserte og registerbaserte. Hovedkilden til informasjon om arbeidsmiljø, helseplager og arbeidsrelatert sykefravær er data fra Levekårsundersøkelsen med tema arbeidsmiljø, som blir gjennomført av Statistisk sentralbyrå (SSB) hvert tredje år. Informasjon om sykdom er blant annet basert på registerdata fra Norsk pasientregister (NPR) og registerbasert sykefravær er hentet fra NAV sitt sykefraværsregister. For en fullstendig oversikt over datagrunnlaget se Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2021, vedlegg 2.

Kriterier for hva vi overvåker

Det viktigste kriteriet for at vi overvåker et arbeidsmiljøforhold er at det har betydning for yrkesaktives helse.  Videre blir følgende kriterier vektlagt:

  • Risikoestimatets styrke, dvs. hvor sannsynlig er det arbeidsmiljøforholdet fører til et helseutfall i kraft av plager, sykdom eller skader
  • Forekomst av arbeidsmiljøforholdet, dvs. hvor stor andel av yrkesaktive rapporterer om forholdet
  • Helseutfallets alvorlighet 
  • I hvilken grad det er mulig å forebygge arbeidsmiljøforholdet

En samlet vurdering av disse kriteriene er avgjørende for utvelgelse av hvilke arbeidsmiljøforhold som overvåkes. Det kan for eksempel være gode grunner til å overvåke et arbeidsmiljøforhold selv om det er lite utbredt i norsk arbeidsliv, dersom det er forbundet med svært høy risiko for alvorlig sykdom – for eksempel eksponering for asbest og risiko for brysthinnekreft. På den andre siden er det en rekke eksempler på arbeidsmiljøforhold som angår en stor andel av yrkesaktive, men har relativ lav risiko for sykdom – for eksempel å oppleve motstridende forespørsler fra to eller flere personer på jobb. På tross av lav risiko for utvikling av sykdom kan det imidlertid være viktig å overvåke et slikt arbeidsmiljøforhold, da det kan medføre at et stort antall utvikler helseplager grunnet det høye antallet som er utsatt for dette på jobb.