Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser andelen som oppgir å ha hudkontakt med oljer, smøremidler eller skjærevæsker

I 2016 oppga 11 prosent av de yrkesaktive, tilsvarende 280 000 personer, daglig hudkontakt med oljer, smøremidler eller skjærevæsker. Tallene inkluderer også dem som bruker hansker, siden oljetilsølte hansker kan gi høyere eksponering. Forekomsten har vært relativt stabil i perioden 2003–2016 (mellom 10 og 13 %).

Denne typen eksponering er mer vanlig blant menn enn kvinner (18 vs. 2 %), og det er menn med fullført videregående skole eller kortere utdanningslengde som i størst grad oppgir eksponering.  

Yrkesgruppene med høyest andel eksponerte er typiske mannsdominerte yrker som mekaniker, bonde/fisker, anleggsarbeider, metallarbeider og operatør industri.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Er du i ditt daglige arbeid utsatt for hudkontakt med oljer, smøremidler eller skjærevæsker? Det skal også svares ja selv om det brukes hansker.

Arbeidsmiljørelevans

Hudkontakt med oljer, smøremidler eller skjærevæsker kan gi hudplager og eksem 

Oljer, smøremidler og skjærevæsker utvikles for å kunne tåle høye temperaturer i tillegg til å oppfylle en rekke andre fysiske krav. Det skilles ofte mellom mineraloljer, som består av en blanding av hydrokarboner, og syntetiske oljer. Krav til yteevne gjør at man tilsetter ulike tilsetningsstoffer, for eksempel antiskum, antislitasje og viskositetsforbedrende stoffer, for å øke de fysiske egenskapene til oljene. Både selve oljene og tilsetningsstoffene kan virke irriterende og allergifremkallende på huden og føre til blant annet irritativt og allergisk kontakteksem (Foulds 2012, Sălăvăstru et al 2012).

Det er viktig å unngå videre eksponering for aktuelle stoffer når hudplager og/eller hudsykdommer er oppstått. Eksem kan være svært vanskelig å behandle og bli kronisk. Allergisk kontakteksem kan også spre seg til andre steder i kroppen ved manglende behandling. Kontakteksem kan følgelig føre til at man i verste fall må slutte i jobben.

Primærforebyggingen går blant annet ut på å eliminere irriterende og allergifremkallende stoffer, tekniske og organisatoriske endringer for å redusere skadelig eksponering, opplæring om risikofaktorer i arbeidet, riktig type og bruk av hansker og bruk av fuktighetskrem. Det er viktig å være oppmerksom på at oljetilsølte hansker kan gi høyere eksponering (Tiedemann et al 2016). Tallene som rapporteres inkluderer derfor også de som bruker hansker.