Gå til innhold
Meny

Kjemikalier

Innånding av kjemiske produkter kan forårsake luftveislidelser, nevrologiske skader, ulike kreftformer, reproduksjonsskader eller genetiske skader.

Med kjemikalier og kjemiske produkter snakker vi her om stoffer og produkter som klassifiseres og merkes i henhold til CLP-forskriften [1]. Det kan være råvarer og intermediater (mellomprodukt i en kjemisk reaksjon) som benyttes i fremstilling av varer i industrien, eller ferdige kjemiske produkter og rene stoffer som selges over disk.

Noen kjemiske stoffer er helt ufarlige, mens andre kan forårsake helseskader og sykdommer på kort eller lang sikt. Alle farlige kjemiske produkter, både rene stoffer og blandinger, skal klassifiseres og merkes for fysisk fare, helsefare og miljøfare etter kriterier i forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). Merking på emballasje og informasjon i sikkerhetsdatablader skal sikre at de som håndterer kjemikaliene, får den informasjonen de trenger for å beskytte seg mot helsefare. C&L Inventory-databasen [2] inneholder informasjon om klassifisering og merking av stoffer fra produsenter og importører meldt til ECHA.

At det lukter kjemikalier betyr ikke nødvendigvis at det er helsefarlige stoffer eller nivåer i luften. Mangel på lukt betyr heller ikke at luften er fri for kjemiske stoffer. Væsker med høyt damptrykk, for eksempel løsemidler, er flyktige, fordamper lett og kan innåndes. Andre væsker som er mindre flyktige, kan inhaleres dersom de sprayes eller varmes opp. Rengjøringsmidler, lakk og maling er typiske eksempler på produkttyper som lett kan innåndes ved spraying.

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften) Lovdata; 2012 [oppdatert 2020]; Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-06-16-622.

  2. ECHA C&L Inventory Helsinki: European Chemical Agency; ; Tilgjengelig fra: https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database.