Vennligst vent...Om grafen

Fakta om tillitsvalgt/fagforening

78 prosent av de sysselsatte oppgir i 2019 at de har tillitsvalgte/fagforening på sin arbeidsplass. 

Andelen som oppgir dette har variert lite siden 2003.

Andelen varierer mye mellom yrkes- og næringsgrupper, fra 36−99 prosent.

 

Tips til å lese figurene

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid handler om å skape trygge arbeidsforhold og et godt arbeidsmiljø som fremmer helse, jobbtilfredshet og motivasjon, gjennom å styrke forekomsten av beskyttende faktorer og redusere forekomsten av risikofaktorer i arbeidsmiljøet

Arbeidsmiljølovens krav til systematisk HMS-arbeid i virksomhetene forutsetter et utstrakt samarbeid mellom ledelsen og de ansatte. Dette innebærer at de ansatte skal delta både som enkeltindivider, og kollektivt gjennom verneombud, tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalg. Samarbeidet er nærmere beskrevet i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (FOML). 

Ifølge en Fafo-rapport fra 2020 er organisasjonsgraden i statlig forvaltning/helseforetakene på 82 prosent. De har i sin rapport delt privat sektor i to; bedrifter med og uten tariffavtale, og man ser markante forskjeller mellom disse. I bedrifter med tariffavtale er organisasjonsgraden 57 prosent, imens den er på 17 prosent i bedrifter uten tariffavtale.

Fagbevegelsen i Norge har tradisjonelt hatt et sterkt engasjement når det gjelder HMS og arbeidsmiljø, både på sentralt og lokalt nivå. Tillitsvalgte og lokale fagforeninger har både rettigheter og plikter knyttet til å sørge for at virksomhetene følger opp bestemmelser som er nedfelt i hoved- og tariffavtalen, samt arbeidsmiljøloven. I et forebyggingsperspektiv antar vi at høy organisasjonsgrad og tilstedeværelse av lokalt tillitsvalgtapparat på arbeidsplassen vil kunne virke positivt inn på virksomhetens HMS-arbeid og arbeidsmiljøet generelt.

Samarbeid om helse- og sikkerhetsspørsmål mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner har lange tradisjoner i Norge. Ordningene med både verneombud og arbeidsmiljøutvalg kan spores tilbake til de første hovedavtalene mellom LO og NAF (NHO) på 1930-tallet. Et velfungerende partssamarbeid om det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet kommer også til uttrykk i dag, blant annet gjennom samarbeidet om avtalen om et inkluderende arbeidsliv, HMS-charteret for en skadefri bygge- og anleggsnæring og trepartssamarbeidet mot arbeidsmiljøkriminalitet.

Unge yrkesaktive er sjeldnere organisert enn eldre. Aldersforskjellene kan i noen grad forklares ved at de unge oftere befinner seg i en type ansettelsesforhold der organisasjonsgraden er lav (kort ansiennitet, midlertidig ansettelse, deltidsarbeid osv.). Dessuten er unge yrkesaktive overrepresentert i bransjer der organisasjonsgraden generelt er lav, blant annet innen deler av privat tjenesteyting. 

Fra Statistisk Sentralbyrås siste levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø (LKU-A, 2019) finner man også at det er en sammenheng mellom virksomhetsstørrelse og hvorvidt det finnes en eller flere fagforeninger og tillitsvalgte på arbeidsplassen man jobber. I virksomheter med femti sysselsatte eller flere oppgir ni av ti sysselsatte at dette finnes på deres arbeidsplass. I virksomheter med færre enn ti sysselsatte er det i underkant av fire av ti som oppgir det samme.

Litteratur

Johannessen, H. A.; Løchting, I.; Bakke, B.; Nielsen, M. B.; Skyberg, K.; Mehlum, I. S.. Effekter av myndighetstiltak på arbeidsmiljø og helse. En systematisk kunnskapsoppsummering. Nr. 5, årgang 18, Oslo: STAMI, 2017.