Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser prosentandelen som oppgir at det finnes en eller flere fagforeninger eller tillitsvalgte på sin arbeidsplass

Prosentandelen som oppgir at det finnes en eller flere fagforeninger eller tillitsvalgte på sin arbeidsplass har ligget stabilt på nær 80 prosent siden 2003. Det tilsvarer 1 900 000 ansatte.

Andelen som oppgir at det finnes fagforeninger eller tillitsvalgte på sin arbeidsplass er høyere blant kvinner, blant ansatte i aldersgruppen 35-66 år og blant ansatte med høyskole eller universitetsutdanning.

Andelen som oppgir at det finnes fagforeninger eller tillitsvalgte på sin arbeidsplass varierer etter sektor, næring, yrke og virksomhetsstørrelse. Høyest andeler finnes i offentlig sektor i næringer som forsvar/sikkerhet/utenrikssaker, administrasjon/trygd, helse- og sosialtjenester, utvinning av olje/gass og undervisning, hvor over 90 prosent oppgir at det finnes tillitsvalgte på sin arbeidsplass. Til sammenligning er andelen på i overkant av 50 prosent i varehandel, personlig tjenesteyting og overnatting/servering. Det er i virksomheter med 50 eller flere ansatte at de høyeste andelene finnes.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Finnes det en eller flere fagforeninger eller tillitsvalgte på din arbeidsplass eller i din bedrift?

Arbeidsmiljørelevans

De siste årene har forebyggende arbeid fått stadig større betydning og oppmerksomhet, og målet er å utvikle tiltak som kan redusere de arbeidsmiljøfaktorene som medvirker til sykdom, skader og dødelighet.

Arbeidsmiljølovens krav til systematisk HMS-arbeid i virksomhetene forutsetter et utstrakt samarbeid mellom ledelsen og de ansatte. Dette innebærer at de ansatte skal delta både som enkeltindivider, og kollektivt gjennom verneombud, tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalg.

Fagbevegelsen i Norge har tradisjonelt hatt et sterkt engasjement når det gjelder HMS og arbeidsmiljø, både på sentralt og lokalt nivå. Tillitsvalgte og lokale fagforeninger har gjennom hoved- og tariffavtalen samt arbeidsmiljøloven både rettigheter og plikter knyttet til å sørge for at virksomhetene følger opp ulike bestemmelser som er nedfelt i lov og avtaler. I et forebyggingsperspektiv antar vi at høy organisasjonsgrad og tilstedeværelse av lokalt tillitsvalgtapparat på arbeidsplassen vil kunne virke positivt inn på virksomhetens HMS-arbeid og arbeidsmiljøet generelt.

Samarbeid om helse- og sikkerhetsspørsmål mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner har lange tradisjoner i Norge. Ordningene med både verneombud og arbeidsmiljøutvalg kan spores tilbake til de første hovedavtalene mellom LO og NAF (NHO) på 1930-tallet. Et velfungerende partssamarbeid om det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet kommer også til uttrykk i dag, blant annet gjennom samarbeidet om avtalen om et inkluderende arbeidsliv, HMS-charteret for en skadefri bygge- og anleggsnæring og trepartssamarbeidet mot arbeidsmiljøkriminalitet.

Unge yrkesaktive er sjeldnere organisert enn eldre. Aldersforskjellene kan i noen grad forklares ved at de unge oftere befinner seg i en type ansettelsesforhold der organisasjonsgraden er lav (kort ansiennitet, midlertidig ansettelse, deltidsarbeid osv.). Dessuten er unge yrkesaktive overrepresentert i bransjer der organisasjonsgraden generelt er lav, blant annet innen deler av privat tjenesteyting.

Litteratur

Nergaard, K., E. Barth og H. Dale-Olsen. Lavere organisasjonsgrad, et spørsmål om nykommere?. Søkelys på arbeidslivet 2015; 32 (1-2): 91-110
Nergaard K. Fagorganisering i Norden. Status og utviklingstrekk. Fafo-notat:2010:25, 2010