Vennligst vent...Om grafen

Fakta om arbeidsbelastning for eldre

23 prosent av ansatte i aldersgruppen 50-66 år i 2019 vurderer at jobben de gjør er slitsom for folk på sin alder.

Prosentandelen som oppgir dette, er mest utbredt blant ansatte med kortere utdanningslengde. 

Andelen varierer mellom yrker. Den høyeste andelen som vurderer at jobben de gjør er slitsom for folk på sin alder, finner vi blant operatører innen næringsmidler med 74 prosent. Blant grunnskolelærere og kokk/kjøkkenassistenter finner vi også en høy andel, på henholdsvis 47 prosent og 41 prosent.

 

Tips til å lese figuren

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Når man blir eldre, reduseres muskelstyrken, og ulike helseplager og risikoen for sykdommer øker. Opplevelsen av hvor belastende arbeidet er vil også kunne endre seg. En ubalanse mellom helsetilstand og arbeidskravene som stilles i ulike typer jobber, kan føre til tidlig avgang fra enkelte yrker

Et par spørsmål i LKU-A 2019 går kun til ansatte på 50 år og eldre. Et av spørsmålene er om de anser jobben som slitsom for folk på deres alder.

Ulike arbeidsmiljøfaktorer varierer på tvers av både utdannings- og yrkesgrupper, og har vist seg å ha betydning for både tidlig avgang fra jobb (tidlig pensjonering og uføretrygd) og for valget om og mulighetene til å stå lenger i arbeid (Midtsundstad et al., 2017, Andersen et al., 2021). Tradisjonelt fokuseres det på belastende yrker med lavere avgangsalder enn gjennomsnittet i yrkesbefolkningen.

Forskning på eldre arbeidstakere viser at både organisatoriske og psykososiale faktorer som tidspress, lav jobbkontroll (selvbestemmelse), manglende lederstøtte og mobbing/aldersdiskriminering, samt fysiske og mekaniske faktorer knyttet til tungt fysisk arbeid øker sannsynligheten for tidlig avgang fra yrkeslivet (Midtsundstad et al., 2017). Også redusert arbeidshelse er trukket fram som en mulig forklaring på tidlig avgang, særlig i fysisk tunge yrker. Forskning fra STAMI, viser imidlertid at eldre bygningsarbeidere og pleie- og omsorgsarbeidere ikke har redusert arbeidsevne sammenliknet med deres yngre kollegaer. Dette kan tyde på at arbeidsoppgavene vedlikeholder arbeidsevnen eller at de som har redusert helse allerede har valgt å gå av tidlig. Det kan også tolkes som at seniorene har mulighet til å unngå eller justere tyngre oppgaver (Merkus et al., 2019).

Det blir stadig flere eldre i den norske befolkningen, og økt og forlenget yrkesaktivitet blant dagens 50–67-åringer er en uttalt målsetting. Avgjørelsen om å pensjonere seg eller fortsette å arbeide er ofte et resultat av en rekke faktorer. Arbeidsmiljøet er en av flere faktorer som påvirker både uførhet og tidligpensjonering, særlig blant eldre i manuelle yrker og i yrkesgrupper med lavere krav til utdanning. Disse yrkesgruppene kjennetegnes av en rekke utfordringer knyttet til mekaniske, kjemiske og fysiske eksponeringer i arbeidsmiljøet. I disse gruppene vurderes inkluderingsutfordringen som særlig stor.

Litteratur

Midtsundstad, T., Mehlum, I.S., Hilsen A.I.. The impact of the working environment on work retention of older workers. 09, Oslo: FAFO, 2017.