Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser andelen som oppgir hudkontakt med løsemidler eller andre avfettingsmidler

I 2016 oppga nær 9 prosent av de yrkesaktive, tilsvarende 220 000 personer, daglig hudkontakt med avfettings- og/eller løsemidler.

Det er flest menn som rapporterer om hudkontakt med avfettings- og/eller løsemidler (14 vs. 3% blant kvinner), og det er menn med fullført videregående eller lavere utdanning som er mest utsatt.

Yrkesfiguren viser at hudkontakt med avfettings- og løsemidler er langt mer utbredt i mannsdominerte yrker som for eksempel mekaniker, metallarbeider, bonde/fisker, vaktmester og typiske yrker innen bygge- og anleggsvirksomhet. 

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Er du i ditt daglige arbeid utsatt for hudkontakt med løsemidler eller andre avfettingsmidler? 

Arbeidsmiljørelevans

Hudkontakt med avfettingsmidler og løsemidler kan gi hudplager og eksem

Avfettings- og løsemidler brukes for å fjerne fett, voks og skitt fra blant annet metall, glass, plastikk og tekstiler. Avfetting av metalldeler utføres ofte som forberedelse før ulike typer overflatebehandling. I kontakt med huden kan avfettings- og løsemidler minske hudens beskyttende lag av fett. Enkelte produkter kan også inneholde stoffer som kan trenge gjennom huden og tas opp i blodbanen. I noen tilfeller kan dette forårsake skade andre steder i kroppen. 

De mest vanlige arbeidsrelaterte hudsykdommene er irritativ (toksisk) og allergisk kontakteksem. De kan også forekomme samtidig. Begge typene kan forårsakes av direkte kontakt mellom huden og et stoff.  Hudkontakt med løsemidler og avfettingsmidler fører hovedsakelig til irritativ kontakteksem (Schliemann et al 2012) som oppstår etter gjentatte og lengre tids påvirkning av hudirriterende stoffer. Hudens beskyttelsesbarriere ødelegges slik at huden blir irritert, rød og sprukken og lettere mottakelig for ytre påvirkning. Allergisk kontakteksem er i liten grad rapportert forårsaket av løsemiddel- og/eller avfettingsmiddel. Det finnes rapporter som indikerer at hudkontakt med løse- og avfettingsmidler kan føre til urtikaria (elvebelst) (Schliemann et al 2012).