Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser andel som oppgir eksponering for vibrasjoner

I 2016 oppga om lag 8 prosent av alle yrkesaktive at de en fjerdedel av arbeidsdagen eller utsatt for vibrasjoner 1/4 av arbeidsdagen eller mer. Det tilsvarer 200 000 yrkesaktive. Denne andelen har vært stabil på om lag åtte prosent de siste ti årene.

Eksponering for vibrasjoner er klart mest vanlig blant menn (13 vs. 2% blant kvinner), , og andelen utsatt er høyest i de yngste aldersgruppene (17-34 år), samt i gruppene med utdanning på videregående nivå eller lavere. 

Det er typiske yrkesgrupper innen næringene bygge-/anleggsvirksomhet, jord-/skogbruk/fiske, transport/lagring, kraft-/vannforsyning og industri som i størst grad oppgir å være utsatt for vibrasjoner.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Er du i ditt daglige arbeid utsatt for vibrasjoner

  • fra maskiner eller verktøy du holder med hendene?
  • som får hele kroppen til å ryste, f.eks. fra traktor, truck eller annen arbeidsmaskin?

Arbeidsmiljørelevans

Vibrasjoner fra håndholdt verktøy og kjøretøy kan føre til skader på blodårer, nerver, muskler og ledd

Vibrasjoner er mekaniske frem- og tilbakegående bevegelser fra stive legemer som underlag, maskiner eller arbeidsredskap. Ved kontakt vil vibrasjoner påvirke kroppen mekanisk, og det skilles mellom hånd-/armvibrasjoner og helkroppsvibrasjoner. Typiske kilder til hånd-/armvibrasjoner er håndholdt arbeidsredskap som slipemaskiner, motorsager, slagdrill, trykkluftbor og meiselmaskiner, mens vanlige kilder til helkroppsvibrasjoner er kjøretøy som lastebil, buss og tog, samt skogsmaskiner, gravemaskiner og trucker.

Helseskade kan oppstå som følge av vibrasjoner, avhengig av eksponeringstid og vibrasjonenes styrke. Akselerasjonen til legemets frem og tilbakegående bevegelse, angitt i meter per sekund2 (m/s2), definerer vibrasjonens styrke. I forskrift om vern mot mekaniske vibrasjoner heter det at daglig eksponering (8 timer) for hånd-/armvibrasjoner og helkroppsvibrasjoner ikke skal overstige effektiv middelverdi satt til en frekvensveid akselerasjon på henholdsvis 5,0 m/s2 og 1,1 m/s2.

Vedvarende eksponering for vibrasjoner fra håndholdt verktøy kan føre til hånd-arm vibrasjonssyndrom (HAVS), dvs. kroniske skader på blodårer, nerver, muskler og ledd. HAVS kan kjennetegnes ved kuldeintoleranse; nummenhet og smerte i fingertupper eller deler av hånd; nedsatt kraft; blodfattige og følelsesløse fingre; samt senebetennelse i håndledd, albuer eller skuldre. Vedvarende eksponering for vibrasjoner som påvirker hele kroppen er vist å gi økt risiko for korsryggsmerter, og helkroppsvibrasjoner er vist å være en medvirkende årsak til uførhet.

Litteratur

Veiersted et al. Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager. STAMI-rapport nr 6, årgang 18, Oslo: STAMI, 2017.
Burström et al. Whole-body vibration and the risk of low back pain and sciatica: a systematic review and meta-analysis. Int Arch Occup Environ Health 2015; 88(4): 403-18