Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser andelen som oppgir at de har måttet sette seg inn i ny teknologi eller nye administrative systemer ute å få tilstrekkelig opplæring, i løpet av siste 12 måneder

I LKU 2016 har man stilt spørsmål om innføringen av ny teknologi og administrative systemer som den spurte mener krever opplæring. Blant norske yrkesaktive oppga i alt 55 prosent at de har måttet sette seg inn i ny teknologi eller administrative systemer i løpet av siste tolv måneder. Blant disse oppgir om lag 30 prosent at de har fått manglende opplæring (både og, delvis uenig, helt uenig at de har fått nødvendig opplæring). Innføring av ny teknologi er utbredt i alle næringer. Mest utbredt er dette i de to næringene utvinning av olje/gass og innen informasjon / kommunikasjon. 

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Har du i løpet av de siste 12 måneder måtte sette deg inn i eller forholde deg til ny teknologi eller nye administrative systemer? 

Arbeidsmiljørelevans

Flere arbeidsplasser har tatt og tar i bruk ny teknologi og nye administrative systemer i den hensikt å oppnå bedre arbeidsflyt og mer effektiv produksjon. Nye løsninger og systemer fører til at arbeidsoppgavene kan bidra til arbeidet blir organisert på nye måter og at de ansatte trenger opplæring. I hvilken grad endringen vil være vellykket avhenger gjerne av den opplæringen som blir gitt.

Ny teknologi basert på elektronisk databehandling, og kommunikasjon via internett og mobiltelefoni har forandret arbeidsdagen for svært mange. Vitenskapelig og teknologisk utvikling innenfor både vare- og tjenesteproduksjon har bidratt til at hele økonomien i større grad er blitt kunnskapsbasert, og individuell kompetanse har blitt viktigere enn noen gang. Industriarbeidere er blitt operatører, og saks- og kundebehandlere jobber nå ved dataskjerm og tastatur. Ny teknologi er blitt tatt i bruk i alle deler av arbeidslivet, og har bidratt til at mange manuelle arbeidsoppgaver har forsvunnet. Både innenfor industrien og pleie- og omsorgssektoren har tekniske nyvinninger bidratt til at de tyngste og mest rutinepregede arbeidsoppgavene er blitt redusert eller har forsvunnet. Samtidig har utbredelsen av arbeid med datamaskiner og terminaler ført med seg nye utfordringer. Komplekse samhandlinger mellom mennesker og maskiner innenfor stadig flere områder kan også øke risikoen for menneskelige feil og ulykker innenfor enkelte bransjer. Automatisering av manuelle oppgaver har ført til mer stillesittende arbeid og mindre fysisk aktivitet og bevegelse. Ny teknologi har også i større grad muliggjort at at mange kan jobbe og samhandle med andre uavhengig av tid og sted, noe som igjen kan bidra til å gjøre det vanskelig å sette klare grenser for når, hvor og hvor mye man skal jobbe.

Teknologi påvirker ikke bare produktiviteten og produksjons- og arbeidsmåtene, men skaper også nye utfordringer knyttet til økte muligheter for kontroll fra arbeidsgivers side. Det finnes en rekke typer kontrolltiltak som omfatter alt fra adgangskontroll, arbeidstidsregistrering og kontroll av produksjon til kameraovervåking, kontroll av aktivitet på pc, Internett og e-post, men også helsekontroller, ransaking og kroppsvisitasjoner. En arbeidsgiver som iverksetter kontrolltiltak, må ha en saklig begrunnelse og tiltaket må være egnet til å avdekke de forholdene eller å forebygge den risikoen man ønsker å fjerne. Tradisjonelle tiltak som adgangskontroll, arbeidstidsregistrering og kontroll av produksjon vil lett anses som saklige og forholdsmessige. Sikkerhets- og helsemessige forhold kan for eksempel begrunne behov for kontrolltiltak i form av kameraovervåking av områder hvor ansatte jobber alene på kveldstid. Et flyselskap kan ha saklig grunn til å teste flygerne for rusmidler og en barnehage til å sjekke vandelen til personalet. Samtidig er det også slik at ansatte har rett til personvern og privatliv også på jobb, og kontrolltiltak som er saklig grunngitt, skal ikke utgjøre en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren. Et vesentlig punkt i arbeidsmiljøloven når det gjelder kontrolltiltak i virksomheten, er drøfting, informasjon og evaluering av tiltakene med arbeidstakernes tillitsvalgte.