Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser andelen midlertidig ansatte

I 2013 var om lag 8 prosent av alle sysselsatte i alderen 15–74 år midlertidig ansatte. Dette tilsvarer om lag 211 000 personer.

I 2013 var 12 prosent av de ansatte i helse- og sosialtjenester midlertidig ansatte og i undervisning var andelen 13 prosent. Dette er begge næringer som er dominert av offentlig sektor. Blant næringene dominert av privat sektor er midlertidig arbeid utbredt i blant overnatting/servering og innen forretningsmessig tjenesteyting, der 14 prosent var midlertidig ansatt i 2013.

Midlertidige ansettelser er mer utbredt blant kvinner enn blant menn (10,4 % mot 6,1 %) og forekommer oftere i de yngste aldersgruppene. Blant unge arbeidstakere (16–24 år) er andelen midlertidig ansatte 20,4 prosent blant menn og 26,9 prosent blant kvinner. Også i aldergruppen 25–34 år er andelen midlertidig ansatte vesentlig høyere enn i øvrige aldersgrupper. Det er en større andel kvinner som er midlertidig ansatt enn menn i alle aldersgrupper, men forskjellen er mindre uttalt i aldersgruppen 16–24 år og marginal i den eldste aldersgruppen (55–74 år). 

Arbeidsmiljørelevans

I motsetning til i mange andre land har andelen midlertidig ansatte i Norge vært stabil eller noe nedadgående gjennom det siste tiåret. 

 Utbredelsen av midlertidige ansettelser har økt de siste tiårene i mange europeisk land. Selv om midlertidige ansettelser er et sentralt trekk ved arbeidsmarkedet i de fleste OECD-land, er det likevel ikke slik at faste ansettelser synes å være på vikende front. I 2001 utgjorde midlertidige ansettelser om lag 13 prosent av alt betalt arbeid i Europa og 7 prosent i Nord- Amerika. I 2012 var de tilsvarende tallene 14 prosent og 7,6 prosent i følge tall hentet fra Eurostats arbeidsmarkedsstatistikk. De samme tallene viser også at andelen med midlertidig ansettelser i Norge er lavere enn i de fleste europeisk land (midlertidig ansatte etter land, Eurostat)

Basert på tilgjengelig nasjonal statistikk er det lite som tyder på at vi har fått noen økning i bruken av midlertidige ansettelser i Norge. I 1996 var den oppgitte andelen med midlertidig ansettelse 12,7 prosent. I den siste femårsperioden har andelen vært i overkant av åtte prosent.

Mest utbredt blant de yngste og blant kvinner. I aldersgruppen 15 til 24 år var nærmere hver fjerde ansatt midlertidig ansatt i 2015. Det utgjorde 40 prosent av alle midlertidig ansatte i 2015.

Flest vikarer. 40 prosent av de midlertidig ansatte er vikarer, mens om lag 20 prosent er ekstrahjelp.

Utbredt i helse- og sosialtjenester. 29 prosent av de midlertidig ansatte i 2015 arbeidet innen helse- og sosialtjenester. Dette er en næring som sysselsetter mange personer og som i tillegg har en relativt høy andel midlertidig ansatte. I 2015 var 11 prosent av de ansatte i helse- og sosialtjenester midlertidig ansatte. Også i undervisning var andelen 11 prosent. Dette er begge næringer som er dominert av offentlig sektor. Blant næringene dominert av privat sektor er midlertidig arbeid utbredt i blant annet hotell- og restaurantnæringen, der 12 prosent var midlertidig ansatt i 2015. 

Litteratur

Sterud et.al. Midlertidig ansettelsesformer og helse – en kunnskapsoversikt. STAMI-rapport 2014; 15: 1-31
Arbeidstilsynet. Faktaside om midlertidige ansettelser. Nettside, 2015