Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser andelen som rapporterer at de utsettes for vold og trusler om vold på arbeidsplassen

Totalt sett oppgir 7,5 prosent, tilsvarende omlag 190 000 yrkesaktive, at de det siste året har vært utsatt for vold eller trusler om vold, og 2,6 prosent sier at de har vært utsatt for vold som ga synlige merker. Ytterligere 4 prosent sier de har vært utsatt for vold som ikke har gitt synlige merker, og 4,2 prosent oppgir at de har blitt utsatt for trusler om vold. 

I perioden 2009 -2013 har andelen som oppgir at de utsettes for vold og trusler om vold økt med i overkant av ett prosentpoeng. Ser vi alle yrkesaktive under etter, er det flere kvinner (10,9 %) enn menn (4,6 %) som utsettes for vold og trusler om vold på arbeidsplassen. Forekomsten er særlig høy blant vernepleiere, sosionomer, sykepleiere, helse og omsorgsarbeidere, men også i yrkesgruppen politi/vakt er vold og trusler om vold utbredt.

Yrkesaktive i helse- og sosialtjenester, offentlig forvaltning og i undervisning er særlig utsatt for vold og trusler om vold. Videre rapporterer kommuneansatte å være mer utsatt enn yrkesaktive i øvrige sektorer.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø 2013:
Har du i løpet av de siste 12 månedene blitt utsatt for vold på arbeidsplassen som førte til synlige merker eller kroppskader?
Har du i løpet av de siste 12 månedene blitt utsatt for vold på arbeidsplassen som ikke førte til synlige merker eller kroppsskader?
Har du i løpet av de siste 12 månedene blitt utsatt for trusler på arbeidsplassen som var så alvorlige at du ble redd?

Arbeidsmiljørelevans

Ifølge arbeidsmiljøloven skal arbeidstakere ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden, og de skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

Andelen som utsettes for vold og trusler om vold i arbeidet har variert mellom fire og seks prosent i perioden 1989 og frem til 2006. I 2009 ble spørsmålene i levekårsundersøkelsen endret, og tallene for perioden 2009 - 2013 tyder på at det har vært en moderat økning av vold og trusler i norsk arbeidsliv.

Kvinner er mer utsatt enn menn for vold og trusler i arbeidet, men hvis vi ser nærmerer på kjønnsforskjeller i yrket. Viser tallene at det er en større andel menn enn kvinner blant vernepleiere, sosionomer og sykepleiere som utsettes for vold og trusler om vold i arbeidet. Det kan antagelig forklares med at menn i disse yrkesgruppene fortrinnsvis arbeider innenfor psykiatri, eller i barnevernsinstitusjoner hvor vold og trusler om vold er mer utbredt.

Vold eller trusler om vold kan dreie seg om slag, spark, dytting, lugging eller andre fysiske angrep på egen person, eller trusler om slike handlinger. Vold og trusler om vold regnes som en fremvoksende risikofaktor i europeisk arbeidsliv. Det er vel dokumentert at vold kan føre til fysiske skader. Tidligere studier har og vist at yrkesaktive som opplever vold og trusler om vold har høyere risiko for muskel-/skjelett og psykiske helseplager. Muskel-/skjelett- og psykiske plager fører ofte til langvarige sykefravær og står for en stor del av det legemeldte sykefraværet i Norge. Flere studier har funnet at vold og trusler om vold er en risikofaktor for sykefravær og i en nylig publisert studie av helse og sosialarbeidere ble det beregnet at sykefraværet kan reduseres med inntil 13 prosent ved å arbeide forebyggende mot vold og trusler om vold på arbeidsplassen. Dette samsvarer rimelig godt med funn i en lignende dansk studie.

Litteratur

Direktoratet for arbeidstilsynet. Vold og trusler på arbeidsplassen, forebygging, håndtering og oppfølging. Arbeidstilsynets publikasjoner, 2009
Svalund J. Vold og trusler om vold i offentlig sektor. Fafo- rapport 2009/30, Oslo: Fafo, 2009.
Aagestad C, Tyssen R, Johannessen H, Gravseth HM, Tynes T, Sterud T. Psychosocial and organizational risk factors for doctor-certified sick leave: a prospective study of female health and social workers in Norway. BMC Public Health 2014; 14: 1016
Rugulies R, Christensena KB, Borritzac M, Villadsena E, Bültmannad U, Kristensen TS. The contribution of the psychosocial work environment to sickness absence in human service workers: Results of a 3-year follow-up study. Work & Stress 2007; Volume 21, Issue 4: 293-311