Om grafen

Befolkningens tilknytning til arbeidslivet

Arbeidsmiljørelevans

Befolkningens tilknytning til arbeidslivet varierer med alder og for kvinner og menn

Arbeidsstyrken er summen av de sysselsatte og de arbeidsledige, det vil si personer med tilknytning til arbeidsmarkedet. Arbeidsstyrkeprosenten og sysselsettingsprosenten beregnes i forhold til befolkningen i den aktuelle aldersgruppen. Personer utenfor arbeidsstyrken er personer som verken er sysselsatte eller arbeidsledige.

I 2019 var antall personer i arbeidsstyrken om lag 2,8 millioner, ifølge tall fra SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU), noe som tilsvarer 70,5 prosent av befolkningen i alderen 15–74 år. Arbeidsledige utgjorde 3,7 prosent av arbeidsstyrken.

Av de om lag 2,7 millioner sysselsatte i 2019 var om lag 1,44 millioner menn og 1,28 millioner kvinner i jobb. Det betyr at 65,1 prosent av kvinnene og 70,5 prosent av mennene i alderen 15–74 år var sysselsatte. Hovedtyngden av sysselsatte befinner seg i alderssegmentet 25–54 år, som utgjør nærmere 67 prosent av alle sysselsatte. Sysselsettingsandelen i dette alderssegmentet ligger mellom 80 og 82 prosent. I det yngste (15–24 år) og det eldste (55–74 år) alderssegmentet er sysselsettingsandelen henholdsvis 50 og 48 prosent.

Blant de nærmere 30 prosentene som var utenfor arbeidsstyrken var de tre klart største gruppene enten under utdanning eller de var uførepensjonister og alderspensjonister. I aldersspennet 20–66 år, hvor man ekskluderer de store gruppene av alderspensjonister og ungdom som fortsatt er under videregående utdanning, var 19 prosent utenfor arbeidsstyrken, og blant disse var 21 prosent fortsatt under utdanning. Den største gruppen blant dem utenfor arbeidslivet var uførepensjonister (49 %).

Tre av fire sysselsatte jobber heltid. Deltidsarbeid er mer utbredt blant kvinner, og blant sysselsatte i aldersgruppen 15–24 år. I 2019 jobbet 36 prosent av alle sysselsatte kvinner deltid sammenliknet med 15 prosent blant menn. I den yngste aldersgruppen (15–24 år) var andelen deltidsansatte henholdsvis 42 og 69 prosent blant menn og kvinner. I aldersgruppen 25–54 år var andelen henholdsvis 9 og 29 prosent, og i den eldste aldersgruppen (55–75 år) henholdsvis 41 og 18 prosent.

Antallet selvstendig næringsdrivende har gått svakt ned den siste tiårsperioden og utgjorde 6,4 prosent av alle sysselsatte, tilsvarende 174 000 personer, i 2019. Utbredelsen av midlertidige ansettelser i Norge er relativt lav sammenliknet med de fleste andre land og har gått ned fra 8,8 prosent i 2016 til 7,9 prosent i 2019.