Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser forekomsten av smerter i nakke, skuldre og øvre del av ryggen siste måned

Forekomsten av nakke- og skuldersmerter er om lag like utbredt i dag som for 15 år siden. To av fem opplever smerter i nakke, skuldre eller øvre del av ryggen i løpet av en måned og mer enn 60 prosent av disse rapporterer at plagene helt eller delvis skyldes nåværende jobb. Dette innebærer at om lag 660 000 personer har slike arbeidsrelaterte plager i løpet av en måned.  Ser vi på de mer alvorlige jobbrelaterte smertene oppgir om lag ni prosent eller nærmere 223 000 at de er ganske eller svært plaget. Nakke og skuldersmerter er langt mer utbredt blant kvinner enn menn. Andelen som rapporterer om arbeidsrelaterte nakke- og skuldersmerter er henholdsvis 32 og 21 prosent. Dette tilsvarer om lag 380 000 kvinner og 280 000 menn.

Totalt rapporterer mellom 24 og 54 prosent om nakke- og skuldersmerter, avhengig av yrke. Yrkesgrupper som skiller seg ut med høy forekomst av nakke- og skuldersmerter både totalt og arbeidsrelatert er: renholder, saksbehandler og kontormedarbeider, samt ledere innen tjenesteyting og pleie og omsorgsarbeidere. Også metallarbeidere, kokk, kjøkkenassistenter og bønder/fiskere rapporter om arbeidsrelatert nakke- og skuldersmerter.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Har du i løpet av den siste måneden vært svært plaget, ganske plaget, litt plaget eller ikke vært plaget av smerter i nakke, skuldre eller øvre del av ryggen? Hvis svaret er ja: Skyldes dette helt eller delvis din nåværende jobb?

Arbeidsmiljørelevans

Smerter i nakken og skuldrene er vanlige, og de kan ha mange og sammensatte årsaker. I jobbsammenheng er det dokumenter at både psykososiale og mekaniske faktorer har betydning for nakke- og skuldersmerter. Om lag ni prosent av norske yrkesaktive rapporterer at de er ganske eller svært plaget av slike arbeidsrelaterte smerter i løpet av en måned viser tall fra LKU-A 13. Dette tilsvarer om lag 220 000 personer. 

Det er fra naturens side trange forhold for senene som passerer skuldrene, og senene kan være utsatt for skade, overbelastning og aldersforandringer. Vi har lett for å stramme nakkemusklene når tiden ikke strekker til, når vi utsettes for stort press, og når mas og kav tar overhånd.

I jobbsammenheng er det dokumentert at vedvarende statiske belastninger av nakkemuskulaturen, spesielt arbeid med løftede armer over hodehøyde og arbeid med foroverbøyd hode over lengre tid, kan øke risikoen for nakkesmerter. Også høye kvantitative krav på jobben kan øke risikoen for nakkesmerter. På den andre siden finnes det studier som indikerer at positive utfordringer kan redusere risikoen for sykemelding på grunn av nakke- og ryggsmerter.

Tre nyere studier fra STAMI har sett på betydningen av mekaniske og psykososiale faktorer i jobbsammenheng for utviklingen av nakke-/ og skuldersmerter. Basert på landsrepresentative paneldata fra SSB's levekårsundersøkelse i 2006 og 2009, fant man at høye jobbkrav og lav sosial støtte, samt arbeid med bøyd nakke og løft i ubekvemme stillinger var de viktigste risikofaktorene i hele yrkesbefolkningen. Til sammen forklarte disse faktorene om lag 23 prosent av alle tilfellene med moderate til alvorlige nakke/skuldersmerter (Sterud et al. 2013).  En av studiene benyttet objektive mål for å vurdere varigheten av arbeid med armene hevet >60° og >90° i løpet av arbeidsdagen. Resultatene viser at økende grad av armene hevet og økende varighet av denne belastningen i løpet av arbeidsdagen var assosiert med skuldersmerter (Hanvold et al. 2013). I den siste studien undersøkte man primært betydningen av psykososiale faktorer for nakkesmerter. De viktigste risikofaktorene var rollekonflikt, lav selvbestemmelse og mangel på bemyndigende ledelse på jobben (Christensen et al. 2010).

Litteratur

McLean et al. Risk factors for the onset of non-specific neck pain: a systematic review. Journal of epidemiology and community health 2010; 65: 565-572
Palmer et al. Work relatedness of chronic neck pain with physical findings--a systematic review. Scand J Work Environ Health 2010; 33: 165-191
STAMI-rapport. Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser. STAMI-rapport. Årg. 9, nr. 22, Oslo: STAMI, 2008.