Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser forekomsten av smerter i nakke, skuldre og øvre del av ryggen

Forekomsten av nakke- og skuldersmerter har ligget stabilt på om lag 40 prosent i perioden 2006 til 2016. I 2016 oppga 42 prosent av norske yrkesaktive, dvs. vel én million yrkesaktive, at de opplever smerter i nakke-/skulderregionen i løpet av siste måned. Blant disse oppgir nærmere 60 prosent at smertene helt eller delvis skyldes nåværende jobb. Dette innebærer at om lag 650 000 personer har slike arbeidsrelaterte plager i løpet av en måned. Mer alvorlige smerter (ganske eller svært plaget) rapporteres av 15 prosent, og om lag 9 prosent (nærmere 245 000 personer) rapporterer mer alvorlige jobbrelaterte smerter.

Nakke- og skuldersmerter er mer vanlig blant kvinner enn blant menn, og er minst utbredt i den yngste aldersgruppen. Yrket med høyest forekomst er frisør/kosmetolog. Her rapporterer 59 prosent av de sysselatte smerte i nakke/skulder i løpet av siste måned. 

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Har du i løpet av den siste måneden vært svært plaget, ganske plaget, litt plaget eller ikke vært plaget av smerter i nakke, skuldre eller øvre del av ryggen? Hvis svaret er ja: Skyldes dette helt eller delvis din nåværende jobb?

Arbeidsmiljørelevans

Smerter i nakken og skuldrene er vanlige, og de kan ha mange og sammensatte årsaker. I jobbsammenheng er det dokumentert at både psykososiale og mekaniske faktorer har betydning for nakke- og skuldersmerter 

Det er fra naturens side trange forhold for senene som passerer skuldrene, og senene kan være utsatt for skade, overbelastning og aldersforandringer. Vi har lett for å stramme nakkemusklene når tiden ikke strekker til, når vi utsettes for stort press, og når mas og kav tar overhånd.

I jobbsammenheng er det dokumentert at vedvarende statiske belastninger av nakkemuskulaturen, spesielt arbeid med løftede armer over hodehøyde og arbeid med foroverbøyd hode over lengre tid, kan øke risikoen for nakkesmerter. Også høye kvantitative krav på jobben kan øke risikoen for nakkesmerter. På den andre siden finnes det studier som indikerer at positive utfordringer kan redusere risikoen for sykmelding på grunn av nakke- og ryggsmerter.

Tre nyere studier fra STAMI har sett på betydningen av mekaniske og psykososiale faktorer i jobbsammenheng for utviklingen av nakke-/ og skuldersmerter. Basert på landsrepresentative paneldata fra SSBs levekårsundersøkelse i 2006 og 2009, fant man at høye jobbkrav og lav sosial støtte, samt arbeid med bøyd nakke og løft i ubekvemme stillinger var de viktigste risikofaktorene i hele yrkesbefolkningen. Til sammen forklarte disse faktorene om lag 23 prosent av alle tilfellene med moderate til alvorlige nakke-/skuldersmerter (Sterud et al 2014).  En av studiene benyttet objektive mål for å vurdere varigheten av arbeid med armene hevet >60° og >90° i løpet av arbeidsdagen. Resultatene viser at økende grad av armene hevet og økende varighet av denne belastningen i løpet av arbeidsdagen var assosiert med skuldersmerter (Hanvold et al 2013). I den siste studien undersøkte man primært betydningen av psykososiale faktorer for nakkesmerter. De viktigste risikofaktorene var rollekonflikt, lav selvbestemmelse og mangel på bemyndigende ledelse på jobben (Christensen et al 2010).

Litteratur

Veiersted et al. Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager. STAMI-rapport nr 6, årgang 18, Oslo: STAMI, 2017.
McLean et al. Risk factors for the onset of non-specific neck pain: a systematic review. Journal of epidemiology and community health 2010; 65: 565-572
Palmer & Smedley. Work relatedness of chronic neck pain with physical findings--a systematic review. Scand J Work Environ Health 2010; 33: 165-191
STAMI-rapport. Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser. STAMI-rapport. Årg. 9, nr. 22, Oslo: STAMI, 2008.