Gå til innhold
Meny

Fakta om arbeidsmiljøet på kontorarbeidsplasser

Om lag 900 000 personer jobber på kontor nesten hele arbeidstiden. Kontorarbeid er vanlig i mange næringer. Det er spesielt utbredt innen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet, offentlig administrasjon/trygd, samt informasjon/kommunikasjon.

51 % er menn

ALLE SYSSELSATTE:
54 %

63 % har høyskole- eller universitetsutdanning

ALLE SYSSELSATTE:
43 %

70 % jobber i privat sektor

ALLE SYSSELSATTE:
68 %

Viktige utfordringer for arbeidsmiljøet på kontorarbeidsplasser

På kontorarbeidsplasser oppgis 2 av 7 sykefravær å være relatert til jobben.

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning.
Sykefravær som er relatert til jobben, kan ofte forebygges på den enkelte arbeidsplassen.

36 %

 

Alle
sysselsatte:

27 %

Har opplevd omorganisering

Knyttet til
 • endringer i organisasjonens struktur i perioden 2016 til 2019
 • for eksempel digitalisering, endrede arbeidsoppgaver og arbeidsmåter
Kan føre til
 • redusert selvbestemmelse
 • jobbusikkerhet
 • opplevelse av økte krav
 • forverring av psykisk helse

14 %

 

Alle
sysselsatte:

12 %

Opplever høy grad av rollekonflikt

Knyttet til
 • motstridende forespørsler og forventninger fra kollegaer og ledere
 • opplevelse av at oppgaver burde vært gjort annerledes
 • manglende ressurser til å løse arbeidsoppgavene
Kan føre til
 • muskel- og skjelettplager
 • hodepine
 • søvnproblemer
 • psykiske plager

29 %

 

Alle
sysselsatte:

29 %

Får sjelden eller aldri tilbakemelding på eget arbeid

Knyttet til
 • at man sjeldent eller aldri får tilbakemeldinger fra nærmeste leder, verken med positivt eller negativt innhold
 • tilbakemeldinger og støtte som bidrar til at man få utført jobben på en best mulig måte
Kan føre til
 • redusert jobbmotivasjon og tilfredshet
 • psykiske og fysiske helseplager

33 %

 

Alle
sysselsatte:

20 %

Arbeider hjemmefra utenom arbeidstiden

Knyttet til
 • positive faktorer som fleksibilitet, selvbestemmelse og autonomi, men som også kan resultere i uklare grenser mellom arbeid og privatliv
Kan føre til
 • både bedre og dårligere balanse mellom arbeid og fritid

15 %

 

Alle
sysselsatte:

15 %

Opplever at jobben forstyrrer privatlivet

Knyttet til
 • å sette grenser for når, hvor og hvor mye man skal jobbe
 • forberedelser og etterarbeid utenom ordinær arbeidstid
 • å bli kontaktet eller være tilgjengelig utenom ordinær arbeidstid
Kan føre til
 • mindre tid og overskudd til å håndtere plikter og forventninger på hjemmebane
 • økt risiko for dårlig psykisk helse, dårligere selvrapportert helse og søvnproblemer

94 %

 

Alle
sysselsatte:

46 %

Jobber med pc mer enn 4 timer daglig

Knyttet til
 • arbeidsoppgaver hvor man jobber med framoverbøyd hode/nakke
 • gjentatte og ensidige arm- eller håndbevegelser over tid
Kan føre til
 • statisk belastning for muskulaturen
 • plager i nakke, skulder og arm

Helseutfall på kontorarbeidsplasser

41 %

oppgir nakke- og skuldersmerter

2 av 3

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om nakke- og skuldersmerter

15 %

oppgir armsmerter

3 av 5

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om armsmerter

27 %

oppgir hodepine

1 av 2

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om hodepine og migrene

20 %

oppgir psykiske plager

4 av 7

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om psykiske plager

28 %

oppgir søvnplager

3 av 7

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om søvnplager

Mer om bransjen

 • Kontoransatte har lavere sykefravær enn gjennomsnittet for alle sysselsatte
 • Sykefraværet blant kontoransatte varierer mellom næringer og yrker. Grupper med kortere utdanning har typisk høyere sykefravær.
 • 75 % har anledning til å jobbe hjemmefra
 • 54 % jobber i kontorlandskap eller deler kontor

 

Kilde: Innholdet er basert på ulike datakilder. Hovedkilden er Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019, innhentet av SSB.