Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser forekomsten av smerter i hofter, ben, knær eller føtter siste måned

I alt 29 prosent av norske yrkesaktive har smerter i hofter, ben eller føtter i løpet av en måned. Tilsvarende nærmere 720 000 personer. I underkant av 40 prosent av disse opplever smerter som de helt eller delvis tilskriver nåværende jobb. Dette innebærer at i overkant av hver tiende arbeidstaker, det vil si om lag 260 000 personer, har slike plager som de mener helt eller delvis skyldes nåværende arbeid. Smerter i bena er noe mer utbredt blant kvinner enn menn og er noe mer utbredt i de to eldste aldersgruppene. Bensmerter er langt mer utbredt blant yrkesaktive med kortere utdanningslengde.

Totalt sett oppgir mellom 51 og 15 prosent at de plages av smerter i hofter og ben, avhengig av yrkesgruppe. Yrkesgruppene som rapporterer om mest arbeidsrelaterte smerter å bena er også de yrkesgruppene som har høyest forekomst av smerter i bena totalt sett.  I yrkesgruppene: metallarbeider, kokk, kjøkkenassistent, renholder, byggearbeider og servitøryrker rapporterer mellom 51 og 36 prosent slike plager og nærmere 70 av plagene tilskrives jobben. Pleie- og omsorgsarbeider er en annen yrkesgruppe med høy totalforekomst av bensmerter.

Spørsmål som er stilt i LKU arbeidsmiljø: Har du i løpet av den siste måneden vært svært plaget, ganske plaget, litt plaget eller ikke vært plaget av smerter i hofter, ben, knær eller føtter? Hvis svaret er ja: Skyldes dette helt eller delvis din nåværende jobb?

Arbeidsmiljørelevans

Risikofaktorer som alvorlige leddskader, overvekt, og langvarig yrkesmessig overbelastning virker sammen med arvelige faktorer ved utvikling av slitasjegikt i hofter, knær og føtter. Ser vi på de mer alvorlige jobbrelatert smertene oppgir i overkant av 4 prosent eller om lag 94 000 å være ganske eller svært plaget viser tall fra LKU-A 13.

Kneleddene har en komplisert oppbygning og bærer hele kroppen når vi står og går. Knærne er derfor utsatt for store belastninger. I kneleddet finnes ben og brusk, leddhinner, menisker, leddbånd og slimposer i tillegg til at det er omgitt av sener og muskler. Alle disse strukturene kan gi opphav til smerter i kneet. Arbeidsfaktorer som er dokumentert å øke risikoen for slitasjegikt i knærne, er arbeid i knestående stilling og stillestående arbeid over lengre perioder. Tunge løft, spesielt i kombinasjon med kneling, over lengre tid er også vist å gi økt risiko for slitasjegikt i knær og hofter. 

Litteratur

STAMI. Fakta om arbeid og helse. Muskel- og skjelettsmerter. STAMI-faktaark 03, 2007.
Knardahl et al. Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser. STAMI-rapport. Årg. 9, nr. 22, Oslo: STAMI, 2008.