Eksporter graf Om grafen

Om grafen

Figurene viser forekomsten av smerter i hofter, ben, knær eller føtter siste måned

Forekomsten av bensmerter har vært stabil den siste tiårsperioden. I alt 29 prosent av alle yrkesaktive, dvs. om lag 760 000 personer, opplever smerter i bena (hofter, ben, knær eller føtter) i løpet av en måned. Blant disse oppgir nærmere én av tre at smertene helt eller delvis skyldes nåværende jobb. Dette innebærer at om lag 270 000 personer har slike arbeidsrelaterte plager i løpet av en måned. Mer alvorlige smerter (ganske eller svært plaget) rapporteres av 10 prosent. Ser vi på de mer alvorlige jobbrelaterte smertene, oppgir om lag 3,7 prosent (nærmere 95 000 personer) dette. Bensmerter forekommer oftere blant kvinner enn blant menn, og forekomsten øker med alderen.

Spørsmål som er stilt i LKU arbeidsmiljø: Har du i løpet av den siste måneden vært svært plaget, ganske plaget, litt plaget eller ikke vært plaget av smerter i hofter, ben, knær eller føtter? Hvis svaret er ja: Skyldes dette helt eller delvis din nåværende jobb?

Arbeidsmiljørelevans

Risikofaktorer som alvorlige leddskader, overvekt, og langvarig yrkesmessig overbelastning virker sammen med arvelige faktorer ved utvikling av slitasjegikt i hofter, knær og føtter. 

Kneleddene har en komplisert oppbygning og bærer hele kroppen når vi står og går. Knærne er derfor utsatt for store belastninger. I kneleddet finnes ben og brusk, leddhinner, menisker, leddbånd og slimposer i tillegg til at det er omgitt av sener og muskler. Alle disse strukturene kan gi opphav til smerter i kneet. Arbeidsfaktorer som er dokumentert å øke risikoen for slitasjegikt i knærne, er arbeid i knestående stilling og stillestående arbeid over lengre perioder. Tunge løft, spesielt i kombinasjon med kneling, over lengre tid er også vist å gi økt risiko for slitasjegikt i knær og hofter.

Litteratur

Veiersted et al. Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager. STAMI-rapport nr 6, årgang 18, Oslo: STAMI, 2017.
STAMI. Fakta om arbeid og helse. Muskel- og skjelettsmerter. STAMI-faktaark 03, 2007.
Knardahl et al. Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser. STAMI-rapport. Årg. 9, nr. 22, Oslo: STAMI, 2008.