Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser årlig forekomst av legemeldt sykefravær grunnet hodepine i perioden 2010-2013

Figurene viser gjennomsnittlig årlig forekomst av legemeldt sykefravær som skyldes hodepine på 17 dager eller mer blant arbeidstakere i perioden 2010-2013.  Forekomsten av sykefravær med slik diagnose er samlet sett 3,9 ‰. Dette innebærer at vi har i overkant av 8000 sykefravær på 17 dager eller mer om følge av hodepine i løpet av et år. Kvinner har høyere forekomst enn menn (6,1 ‰ mot 1,8 ‰) og forekomsten er høyest i aldersgruppene 25-34 og 35-44 år. Ser vi på region er det små forskjeller, men Vestlandet og Oslo har noe lavere forekomst enn øvrige regioner.

Kvinner har gjennomgående høyere hodepinefravær enn menn i alle yrker og forekomsten er samlet sett høyest blant førskolelærere, i gruppen sosionom, vernepleier, barnevernspedagog og lege-/ tannlegesekretær, apotektekniker. Blant kvinner er sykefravær pga hodepine også høyest blant førskolelærere, og blant menn er det sosionom, vernepleier, barnevernspedagog som har flest sykefravær med diagnose hodepine.

Lavest forekomst samlet sett, blant kvinner og blant menn, finner vi i yrkesgruppen kunstnere (tekst/musikk/scene/foto). Blant menn er det gruppen sivilingeniør, planlegger, realfagsutdannet som har lavest forekomst.

Forekomsten av legemeldt hodepinefravær etter næring er høyest i helse-/sosialtjenester både for menn og kvinner, fulgt av undervisning og offentlig administrasjon/ forsvar/trygd.

Arbeidsmiljørelevans

Hva som gir hodepine eller migrene, kan variere fra person til person. Både for mye og for lite søvn kan utløse migrene, og det samme kan kosthold og levevaner og mye mas på jobben. Migrene kan også opptre samtidig med spenningshodepine.

Spenningshodepine kan utløses av ulike belastninger, fra sykdom, tungt arbeid og uheldige arbeidsstillinger til opplevelsen av urimelige krav og annet psykisk press. Et dårlig inneklima kan også være en medvirkende faktor. To nyere studier fra STAMI viser en sammenheng mellom hodepine og sider ved det psykososiale arbeidsmiljøet. Basert på landsrepresentative paneldata fra LKU 2006 og LKU 2009 fant man at hodepine var henholdsvis nær tre og fire ganger mer vanlig blant dem som i stor grad opplevde rollekonflikt og mobbing/trakassering. Forfatterne fant også en sammenheng med selvrapportert dårlig sosialt klima og nedbemanning. Om lag en fjerdedel av de rapporterte plagene kunne tilskrives disse fire faktorene (Tynes 2013). I den andre studien fant man at 7 av 14 psykososiale faktorer viste en sammenheng med alvorlighetsgraden av hodepine to år etter. De viktigste faktorene var opplevelse av høye kvantitative krav, høy grad av rollekonflikt, lav kontroll over avgjørelser knyttet til eget arbeid og lav kontroll over intensiteten i arbeidet (Christensen 2012).

Litteratur

Tynes T, Johannessen HA, Sterud T. Work-related psychosocial and organizational risk factors for headache: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway. Journal of occupational and environmental medicine 2013; 2013;55(12): 1436-42