Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser andelen midlertidig ansatte

I 1996 var den oppgitte andelen med midlertidig ansettelse 12,7 prosent. I den siste femårsperioden har andelen vært i overkant av åtte prosent. Vikariater utgjør den største gruppen av midlertidige ansettelser. I 2013 var om lag 8 prosent av alle sysselsatte i alderen 15–74 år midlertidig ansatte. Dette tilsvarer om lag 211 000 personer. Andelen yngre arbeidstakere som rapporterte om midlertidig ansettelse, er vesentlig høyere enn blant øvrige aldersgrupper. Midlertidige ansettelser er mer utbredt blant kvinner enn blant menn (10,4 % mot 6,1 %) og forekommer oftere i de yngste aldersgruppene. Blant unge arbeidstakere (16–24 år) er andelen midlertidig ansatte 20,4 prosent blant menn og 26,9 prosent blant kvinner. Også i aldergruppen 25–34 år er andelen midlertidig ansatte vesentlig høyere enn i øvrige aldersgrupper. Det er en større andel kvinner som er midlertidig ansatt enn menn i alle aldersgrupper, men forskjellen er mindre uttalt i aldersgruppen 16–24 år og marginal i den eldste aldersgruppen (55–74 år). 

Arbeidsmiljørelevans

Negative helsekonsekvenser av midlertidig arbeid synes å være relatert til grad av stabilitet og forutsigbarhet i de midlertidige stillingene. Det er vanskelig å studere effekten av midlertidig ansettelser isolert fra andre aspekter av arbeidslivet. Studier fra ulike land og kulturer er ikke nødvendigvis sammenliknbare, da ulike landene har varierende rammebetingelser som det midlertidige arbeidet må tolkes i lys av. 

Fra slutten av 1990-tallet og utover på 2000-tallet har det blitt publisert flere studier som har undersøkt om det er en sammenheng mellom midlertidige ansettelsesformer og dårligere helse, sykefravær og ulykker. Virtanen og medarbeidere konkluderte at den systematiske gjennomgangen av litteraturen frem til 2003 indikerte større forekomst av psykiske plager blant midlertidig ansatte enn blant fast ansatte. En overvekt av studier viste også at midlertidige arbeidstakere hadde en høyere risiko for yrkesskader, men at sykefraværet var lavere. Resultatene ga støtte for at helserisikoen kan avhenge av graden av ustabilitet knyttet til midlertidige ansettelser og (den nasjonale) konteksten som man studerer midlertidige ansettelser og helse innenfor. En oppdatert kunnskapsoversikt gjennomført ved STAMI ble publisert i 2014. Kunnskapsoversikten bygger videre på den grundige litteraturgjennomgangen som ble publisert i 2005. Det ble gjort et relativt grundig litteratursøk for perioden 2003–2013 for å fange opp de mest relevante studiene som omhandler midlertidige ansettelser og helse i denne perioden. Resultatene fra litteraturgjennomgangen basert på litteraturen som er publisert i tidsrommet etter 2003, underbygger i all hovedsak konklusjonene fra den forrige litteraturgjennomgangen.

 

Litteratur

Ferrie et al. Flexible labor markets and employee health. Scand J Work Env Health 2008; Suppl. 6: 98-110
Virtanen et.al. Temporary employment and health: a review. Int. J. Epidemiol 2005; 34: 610-622
Sterud et.al. Midlertidig ansettelsesformer og helse – en kunnskapsoversikt. STAMI-rapport 2014; 15: 1-31